Zajednički brinemo o vama

Emrisela Delić

Zovem se Emrisela Delić. Rođena sam 1978.godine u Tuzli, a od 2002.godine živim i radim u Sarajevu.

Nakon završene srednje medicinske škole upisujem defektološki fakultet. 2001.godine sam diplomirala na odsjeku oligofrenologija, te počinjem aktivno raditi s djecom s teškoćama u razvoju.

Trenutno sam na postdiplomskom studiju na odsjeku Edukacija i rehabilitacija.

Rad s djecom i osobama s teškoćama u razvoju uključuje:

  • Opseravcija i dijagnostika
  • Rana intervencija
  • Savjetodavni rad s roditeljima
  • Individualni defektološki tretmani
  • Radionice za roditelje i nastavno osoblje
  • Primjena AAC ( potpomognuta komunikacija)
  • Edukacija i trening nastavnog osoblja i asistenata za rad s djecom s teskoćama
  • Rad u multidisciplonarnom timu

Aktivno sam učestvovala na domaćim i međunarodnim konferencijama i seminarima kao predavač iz oblasti edukacije i rehabilitacije.

Kao član Udruženja defektologa/edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo, aktivno učestvujem u organizaciji međunarodnih konferencija.

Također, svoje klijente (učenike) vodim i kroz Erasmus plus i eTwinning projektne programe.

Pored navedenog, rado se permanentno educiram i pratim savremene tokove i metode u edukaciji i rehabilitaciji.

Iskra Mihalj

Ja sam Iskra Mihalj. Rođena sam 1984.godine u Mostaru, a trenutno živim i radim u Sarajevu.
Za vrijeme studija u Sarajevu najviše me interesira klinička psihologija
i psihodijagnostika zbog čega upisujem Specijalistički studij iz
kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje
stičem titulu specijalistice kliničke psihologije. Paralelno upisujem
master studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu te postajem magistrica
psihologije. U želji za daljnjim obrazovanjem i znanjem, upisujem
doktorski studij na Odsjeku za psihologiju FF u Sarajevu gdje trenutno
imam status doktorantice. Pored toga, integrativni sam dječji i
adolescentni psihoterapeut pod supervizijom.
U želj za daljnjim radom i napredovanjem, pokrećem Centar za
savjetovanje “Imago” u sklopu kojeg vršim usluge psihološke dijagnostike
djece, mladih i odraslih te psihoterapiju i psihološko savjetovanje
djece, mladih i roditelja.

To bi kod djece uključivalo:
-Procjenu psihomotornog razvoja
-Kognitivnih/intelektualnih sposobnosti
-Spremnosti za polazak u školu
-Socioemocionalnog razvoja (poremećaji u ponašanju i agresivnost,
depresivnost, anksioznost, psihosomatski simptomi, mehanizmi suočavanja
sa stresom…)
-Koncentracije, pažnje i hiperaktivnosti (ADD/ADHD)
-Profesionalne orijentacije/usmjeravanja, odnosno postupka  pomoću kojeg
se učenici usmjeravaju na područja studiranja/rada koja najbolje
odgovaraju njihovim psihofizičkim sposobnostima, osobinama ličnosti i
društvenim potrebama

dok bi kod odraslih to uključivalo procjenu:
-Kognitivnih/intelektualnih sposobnosti
-Procjenu ličnosti i psihpatoloških odstupanja
-Emocionalnog statusa
-Neuropsihološku procjenu

Psihoterapijski radim sa djecom i adolescentima te savjetodavno sa
roditeljima.

I dalje se svakodnevno usavršavam posebice iz oblasti psihodijagnostike
i psihoterapije, učim, čitam, pohađam seminare i edukacije, a sve u
cilju da što bolje radim posao za koji sam se opredjelila i koji volim.

sdasdsa