Supervizija stručnih saradnika u Javnoj ustanovi “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo

Supervizija stručnih saradnika ima za cilj unapređenje stručnog rada s korisnicima i njihovim porodicama i prevenciju profesionalnog sagorijevanja.

Supervizije su se održale i sa ciljem pružanja podrške i sprječavanja profesionalnog sagorijevanja stručnih saradnica.